wwww

Uniswap 社区提议创建 Uniswap 基金会,独立于Uniswap Labs 之外

Uniswap 社区新提案提议创建 Uniswap 基金会,这是一个完全独立于 Uniswap Labs 的新实体,其任务是扩大 Uniswap 的使用,重振治理过程,并倡导协议和社区。基金会要求总共价值 7400 万美元的 $UNI 用于提案预算,其中 6000 万美元用于 Uniswap 赠款计划,剩余 1400 万美元的运营预算用于在未来三年内组建一个 12 人的完整团队。

相关文章